McLaren Life banner
1 - 1 of 3 Posts

· Registered
Joined
·
2 Posts
SBM13FAB7J 570s Spider-18
behöver hjälp att ändra i navigationen efter att jag nollställt denna fick jag miles nere till vänster på kartan och rösten anvisar i fot, vill ändra till km och meter, hur gör man detta ??
 
1 - 1 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top